“Em như hoa thạch thảo,
Ta ghềnh đá muôn niên,
Trên khô cằn trơ cứng,
Em vẫn không muộn phiền…”

Thạch thảo